Ecomerce - Solution - Technology

Lập kế hoạch Marketig Online theo mô hình SOSTAC

04/12/2020
bởi Duy Vũ Minh
lập kế hoạch marketing online

SOSTAC là gì? SOSTAC là một quy trình mẫu mực, bao gồm các bước cụ thể khi bạn triển khai kế hoạch marketing, các bước này cũng chính là các vấn đề cốt lõi mà bạn phải giải quyết trong thực tế, đặc biệt là chúng rất dễ hiểu và được sắp xếp logic với nhau.
SOSTAC là viết tắt của:
Situation Analycis (Phân tích tình hình): where are we now? –> Chúng ta đang ở đâu?
Objectives (Mục tiêu): where do we want to be? –> Chúng ta muốn đi tới đâu?
Strategy (Chiến lược): how do we get there? –> Làm thế nào để đi tới đó?
Tactics (Chiến thuật): how exactly do we get there? –> Làm thế nào để biết chính xác chúng ta đến được đó?
Action plan (Kế hoạch hành động): what is our plan? –> Kế hoạch của chúng ta là gì?
Control (điều khiển): did we get there? –> Chúng ta đã đến đó chưa?